1. Many people think Saturn is the biggest planet . this is wrong A Many people think that Saturn is the biggest planet which

1. Many people think Saturn is the biggest planet . this is wrong
A Many people think that Saturn is the biggest planet which is wrong
B Many people think that Saturn is the biggest planet , which is wrong
C Many people think that Saturn is the biggest planet , that is wrong
D Many people think that Saturn is the biggest planet that is wrong
Chọn và giải thích với ạ

2 bình luận về “1. Many people think Saturn is the biggest planet . this is wrong A Many people think that Saturn is the biggest planet which”

 1. 1. B
  _______________________________________
  Mệnh đề “which is wrong” là mệnh đề không xác định, vì nếu bỏ nó thì nghĩa của câu không thay đổi nhiều => Cần phải có dấu phẩy trước đại từ quan hệ “which” => Loại A, D
  Đại từ quan hệ “that” không được dùng trong mệnh đề quan hệ không xác định -> loại C
  => Chọn đáp án B

  Trả lời
 2. 1.B
  -> mệnh đề quan hệ không xác định được hân ranh giới với mệnh ddề chính bằng dấu phẩy -> Loại A;D
  – (which is wrong) là mệnh đề không xác định.
  -> C sai vì that không thể đứng sau dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ.
  -> which là đại từ quan hệ dùng làm tân ngữ/chủ ngữ thay thế cho danh từ chỉ vật.

  Trả lời

Viết một bình luận