1.My father enjoys reading newspapers every morning. (IN) ________ 2. Hanoi is not as exciting as Ho Chi Minh City. (MORE) _

1.My father enjoys reading newspapers every morning. (IN)
________
2. Hanoi is not as exciting as Ho Chi Minh City. (MORE)
________________________
3.I won’t finish the work by deadline without your help. (UNLESS)
___
4.Mr.Phong hopes that his son will be successful in the interview. (WISHES)
______
5.”Don’t tell anyone about the incident” she said to me. (ASKED)
____

2 bình luận về “1.My father enjoys reading newspapers every morning. (IN) ________ 2. Hanoi is not as exciting as Ho Chi Minh City. (MORE) _”

 1. 1, My father is interested in reading newspapers every morning.
  – Cấu trúc : be interested in + V-ing= enjoy + V-ing : yêu thích làm gì đó
  2, Ho Chi Minh City is more exciting than Ha Noi.
  – Chuyển từ so sánh không ngang bằng sang so sánh hơn 
  – Cấu trúc:  S1 + tobe + more Adj/Adjer + than  +S2
  3, Unless you help me, I won’t finish you the work by deadline.
  – Without + N : mà không có
  – Unless = If .. not : nếu không thì
  – Câu điều kiện loại 1 : Diễn tả một điều kiện có thật ở hiện tại và kết quả có thể xảy ra trong tương lai.
  – Cấu trúc : If + S + V htđ, S + will/can + V
  4, Mr.Phong wishes (that) his son would be successful in the interview.
  – Câu điều ước ở tương lai : Diễn tả 1 điều ước trong tương lai.
  – Cấu trúc : S +wish(es) + (that) + S  + would + V
  5, She asked  me not to tell anyone about the incident.
  – Cấu trúc câu gián tiếp mệnh lệnh : S + asked + O + (not) to – V

  Trả lời
 2. $1.$ My father is interested in reading newspapers every morning.
  – enjoy + V-ing $=$ to be interested in + V-ing: thích làm gì.
  $2.$ Ho Chi Minh City is more exciting than Ha Noi.
  – So sánh hơn với tính từ dài: $S_{1}$ + tobe + more + adj + $($than $S_{2}$$)$.
  $3.$ Unless you help me, I won’t finish the work by deadline
  – Câu điều kiện loại $I$: If + Thì hiện tại đơn, S + will/ shall/ can/ may/ should/ must + V (Bare).
  – Dùng để diễn tả một sự việc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
    + Unless = If not (Nếu không).
  $4.$ Mr. Phong wishes that his son would be successful in the interview.
  – Câu ước trong tương lai: S + wish (es) + (that) + S + would/ could + V.
  – Dùng để nói về một mong ước trong tương lai.
  $5.$ She asked me not to tell anyone about the incident.
  – Câu tường thuật yêu cầu/ mệnh lệnh: S + told / asked + O + (not) + to V.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới