1. Novelists are among the most _______________ people in the world ( imagine) 2. Secondary education is ____________ and fr

1. Novelists are among the most _______________ people in the world ( imagine)
2. Secondary education is ____________ and free in many countries ( compel )
3. The song has __________ been selected for the Sea Games 22 , Vietnam ( office )
4. Your father is a bit ___________ . I think he should go on a diet ( weigh )

2 bình luận về “1. Novelists are among the most _______________ people in the world ( imagine) 2. Secondary education is ____________ and fr”

 1. 1. imaginative ( Có “the most” là so sánh bậc nhất, vì thế theo sau nó phải là 1 adj)
  2. compulsory ( Sau to be để adj)
  3. officially ( Chọn adv để bổ nghĩa cho động từ)
  4. overweight ( sau to be chọn adj)

  Trả lời
 2. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  1. imaginative
  -> Trước danh từ “people” cần 1 tính từ
  -> imaginative (adj): giàu trí tưởng tượng
  -> Tạm dịch: Tiểu thuyết gia là một trong những người giàu trí tưởng tượng nhất thế giới
  2. compulsory
  -> Be + adj
  -> compulsory (adj): bắt buộc
  -> Tạm dịch: Giáo dục trung học là bắt buộc và miễn phí ở nhiều quốc gia
  3. officially
  -> Sau động từ “has” cần 1 trạng từ
  -> officially (adv): chính thức
  -> Tạm dịch: Bài hát đã chính thức được chọn tham gia Sea Games 22, Việt Nam
  4. overweight
  -> Sau mạo từ “a” cần 1 tính từ
  -> overweight (adj): thừa cân
  -> Tạm dịch: Bố bạn hơi thừa cân. Tôi nghĩ anh ấy nên ăn kiêng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới