1.She said she was cooking dinner .( here /then /now / that day) Chọn và giải thích giúp mình với ạ

1.She said she was cooking dinner .( here /then /now / that day)
Chọn và giải thích giúp mình với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới