1.Students will take course at their own place ( using future passive ) xác định thành phần trong câu 2.teenagers/ become/ m

1.Students will take course at their own place ( using future passive )
xác định thành phần trong câu
2.teenagers/ become/ more independent/ responsible/ than/ parents/ future ( complete the sentences )

2 bình luận về “1.Students will take course at their own place ( using future passive ) xác định thành phần trong câu 2.teenagers/ become/ m”

 1. 1. Course will be taken at their own place by students.
  – Bị động TLĐ : S + will + be + P2 ( by O ).
  2. Teenagers become more independent and responsible than their parents in the future.
  – Bị động với “become, get” : become/ get + adj-er/ more adj
  – TTSH + N
  – Chủ ngữ số nhiều -> Chia động từ nguyên mẫu ( HTĐ : S + Vs/es … )

  Trả lời
 2. $1.$ Course will be taken at their own place by students.
  $⇒$ Câu bị động: Thì TLĐ: S + will + be + V3/ed + (by O) + …
  $⇒$ Tạm dịch: Khóa học sẽ được thực hiện tại địa điểm riêng của học sinh.
  $2.$ Teenagers become more independent and responsible than their parents in the future.
  $⇒$ So sánh tăng tiến: Với tính từ dài: S + V + more – adj + and + adj + …
  $⇒$ Tạm dịch: Thanh thiếu niên trở nên độc lập và có trách nhiệm hơn cha mẹ của họ trong tương lai.

  Trả lời

Viết một bình luận