1. swimming/used/to go/Mr Bill/was/he/young/when 4. are/We/fond of /playing/computer/not/games/. 3. carefully/He/brother/driv

1. swimming/used/to go/Mr Bill/was/he/young/when
4. are/We/fond of /playing/computer/not/games/.
3. carefully/He/brother/drives/more/than/his/
2. not/We/seen/for/have/five months/ each other.

2 bình luận về “1. swimming/used/to go/Mr Bill/was/he/young/when 4. are/We/fond of /playing/computer/not/games/. 3. carefully/He/brother/driv”

 1. 1. Mr. Bill used to go swimming when he was young . 
  – used to V : trước đây từng ( chỉ thói quen trong quá khứ )
  2. We have not seen each other for five months . 
  – Thì HTHT ( câu phủ định ) : 
  S + have/has + not + V3 + …
  3. He drives more carefully than his brother . 
  – So sánh hơn của trạng từ dài . 
  S_1 + V + more/less + adv + than + S_2 + …
  4. We are not  fond of playing computer games . 
  (to) be (not ) fond of + sth/V_ing : thích ( không thích ) cái gì … 
  @R

  Trả lời
 2. 1. Mr. Bill used to go swimming when he was young.
  – Used to V : đã từng làm gì (bây giờ thì không còn nữa)
  2. We have not seen each other for five months.
  – DHNB : for five months -> Thì HTHT (-) S + have/ has + not + V3/ed …
  – “We” chủ ngữ số nhiều -> Chia “have”
  3. He drives more carefully than his brother.
  – So sánh hơn – Trạng từ dài : S1 + V + more + adv + than + S2 
  4. We are not fond of playing computer games.
  – Thì HTĐ – Động từ tobe (-) S + is/ am/ are + not …
  – Be fond of + V-ing : thích làm gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới