1.Vuong fails agian.I wish he____(be) more self-confident 2.f ypu ty harder,your English______(improve)

1.Vuong fails agian.I wish he____(be) more self-confident
2.f ypu ty harder,your English______(improve)

2 bình luận về “1.Vuong fails agian.I wish he____(be) more self-confident 2.f ypu ty harder,your English______(improve)”

 1. 1 were 
  – Câu ước ở hiện tại 
  – Cấu trúc : S + wish(es) + S + Ved/V2 + O 
  – Động từ tobe ở câu ước hiện tại là “were”
  – Diễn tả một mong ước hay một điều ước không có thật ở hiện tại 
  2 will improve
  – Câu điều kiện loại 1
  – Cấu trúc : If + S + V(s/es) + O , S + will + V nguyên + O 
  – Mệnh đề If : Chia thì Hiện Tại Đơn 
  – Mệnh đề chính : Chia thì Tương Lai Đơn (hoặc thay thế will bằng các từ như can , should , may , shall , …) 
  – Diễn tả sự việc hay hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc trong tương lai (giả thiết có thật ở hiện tại) 

  Trả lời
 2. 1. were
  _ Câu ước hiện tại : S + wish(es) S + V2/ed + …..
  2. will improve
  _ Câu điều kiện loại 1: If S + V hiện tại , S + will/can/may + V
  -> Diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại , tương lai

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới