1. We arrived in Kuala Lumpur two days ago. (FOR) We ____________________________________________________

1. We arrived in Kuala Lumpur two days ago. (FOR)
We ____________________________________________________

2 bình luận về “1. We arrived in Kuala Lumpur two days ago. (FOR) We ____________________________________________________”

 1. Answer: We have been in Kuala Lumpur for two days.
  – DHNB: For two days -> chia HTHT
  – Cấu trúc: S + have/has + V3/ed + for../since….
  – For + khoảng thời gian
  – Khoảng thời gian + ago
  $T$ạm dịch: Chúng tôi đã đến Kuala Lumpur được hai ngày

  Trả lời

Viết một bình luận