1.We will have a mechanic repair our car We will have our car ……… 2.The doll is expensive, so she can’t buy it If…..

1.We will have a mechanic repair our car
We will have our car ………
2.The doll is expensive, so she can’t buy it
If……..
3.The kind of vegetable tastes ….. if it is covercook.
A. Much bitter b. Bitter c. More bitter d. Bitterer
4.the boat race lasted …. 8.30 am to 3.00pm.
=³A. From b.on c.at d.since
5. Since her husband ….. , she has raised the two children by herself.
A. Most scary b.more scarier c. More scary d. Scarier
6. don’t hesitate to phone me if you ….. any further information.
A. Will need b.needed c.need d.would need
Dùm làm và chỉ rõ công thức và dấu hiệu dễ nhận biết với ja

1 bình luận về “1.We will have a mechanic repair our car We will have our car ……… 2.The doll is expensive, so she can’t buy it If…..”

 1. 1. A mechanic will be had repaired our car 
  – Bị động thì hiện tại hoàn thành 
  – S + have/has + been + pp (by O) 
  2. If the doll wasn’t expensive, she could buy it 
  – If2 : If + S + V ( quá khứ đơn), S + could/would + V 
  3. B
  – Loại rau này có vị đắng hơn nếu bạn nấu nhiều
  4. A 
  – from + time + to time 
  – Cuộc đua thuyền kéo dài từ 8h30 đến 3h
  5. C 
  – scary : tính từ dài vần -> chọn more scary
  6. C
  – Đừng ngần ngại gọi cho tôi nếu bạn cần bất kì thông tin gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới