1. __________you need some help, Ill come over this afternoon. A. Unless B. While C. Since D. Although

1. __________you need some help, Ill come over this afternoon.
A. Unless B. While C. Since D. Although

1 bình luận về “1. __________you need some help, Ill come over this afternoon. A. Unless B. While C. Since D. Although”

 1. Giải đáp: C
  – Unless = If+…+ not => Nếu bạn không cần sự giúp đỡ, tôi sẽ đến đó vào chiều nay
  => không hợp ngữ cảnh => loại A
  – while: trong, dùng để miêu tả hai hành động xảy ra song song nhau; nhưng câu lại có 1 vế chia HTĐ, 1 vế chia TLĐ => không xảy ra cùng 1 lúc => loại B
  – Although: Mặc dù => Mặc dù bạn cần 1 vài sự giúp đỡ, tôi sẽ đến đó vào chiều nay => không hợp ngữ cảnh => loại D
  – Since: nếu đứng đầu 1 mệnh đề, có thể mang nghĩa “bởi vì” => chọn C ( Vì hợp ngữ cảnh)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới