13 I asked her:”when will the course begin?” 14 I asked him :”how much are the course fees?” 15 I asked Mai:”How long does t

13 I asked her:”when will the course begin?”
14 I asked him :”how much are the course fees?”
15 I asked Mai:”How long does thecourse take?”
16 she asked Tinh :”will you be France in the future?”

2 bình luận về “13 I asked her:”when will the course begin?” 14 I asked him :”how much are the course fees?” 15 I asked Mai:”How long does t”

 1. Công thức câu gián tiếp :
  S + asked/ said to sb…. + ( wh)/ if/ whether  + S + V lùi thì
  13, I asked her when the course would begin
  14, i asked him how much the course fees were 
  15, i asked Mai how long the course took
  16, ahe asked Tinh if she would be France in the future

  Trả lời
 2. 13,
  I told her that when the course would begin
  14,
  I told him that how much were the course fees 
  15,
  I told Mai that how long the course took
  16,
  She told Tinh if he was France in the future
  Cấu trúc
  S + ask + tính từ sở hữu + “when/howmuch/how long/… + be + N + V”
  => S + told + tính từ sở hữu + when/howmuch/howlong/… + N + be + V
  Tạm dịch
  13, Tôi đã nói với cô ấy rằng khi khóa học sẽ bắt đầu
  14, Tôi nói với anh ấy rằng học phí của khóa học là bao nhiêu
  15, Tôi nói với Mai rằng khóa học kéo dài bao lâu
  16, Cô nói với Tinh nếu anh là Pháp trong tương lai
  #Hattori Heiji
  #Hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới