13. _____ the stove when you have finished cooking A. Put off B. Put out C. Puton D. Put up with 14. Coal _____ very widely a

13. _____ the stove when you have finished cooking
A. Put off B. Put out C. Puton D. Put up with
14. Coal _____ very widely as a source of energy until the 19th century.
A. not used B. did not use C. not using D. was not used
15. Doctors _____ a cure to AIDS yet.
A. have found B. found C. haven’t found D. hasn’t found
16. Nobody is interested in that film so much, _________?
A. are they C. arent they C. is it D. isnt it
17. His father always drives ______________, so he has never had any accidents.
A. careful B. carefully C. carelessly D.careness
18. Jean cloth_________from cotton in the 18th century.
A. made B. is made C. was made D.makes
19. He suggested_________ a taxi to be sure of getting there on time.
A. to take B. take C. taking D.to taking
20. Minh asked me what he_________do.
A. had to B. will C. can D. must
II. Choose the underlined part (marked A, B, C or D) that needs correction.
21. It was important that we should be on time at the meeting tonight.
A B C D
22. Nam is tallest student in his class.
A B C D
23. People who exercise frequently have greater physical endurance than those who doesnt. A B C
D
24. It was such a terrible fire that the whole building weredestroyed.
A B C D
25. They suggested ban the sale of alcohol at football matches.
A B C D

2 bình luận về “13. _____ the stove when you have finished cooking A. Put off B. Put out C. Puton D. Put up with 14. Coal _____ very widely a”

 1. 13. B
  14. D 
  15. D
  16. A
  17. A
  18. C
  19. C
  20. B
  II. Choose the underlined part (marked A, B, C or D) that needs correction.
  21. was => is
  22. tallest => the tallest
  23. doesn’t => don’t
  24. Were => was
  25. Ban => banning

  Trả lời
 2. 13 B 
  – put out : dập tắt
  – V + O : hình thức câu mệnh lệnh 
  – Giải đáp A -> put off : hoãn
  – Giải đáp C -> put on : mặc cái gì đó 
  – Giải đáp D -> put up with : tha thứ
  14 D
  – Coal không thể tự thực hiện hành động -> Câu bị động
  – Câu bị động của thì Quá Khứ Đơn , dấu hiệu : unitl the 19th century 
  – Cấu trúc : S + was/were + Vpp + ( by O ) 
  – use -> used -> used (v) : sử dụng , dùng 
  – Giải đáp A và C -> Thiếu trợ động từ
  – Giải đáp B -> Câu chủ động của thì Quá Khứ Đơn (Sai cấu trúc) 
  15 C 
  – Xét về mặt nghĩa thì câu này mang tính phủ định -> Câu này phải ở thể phủ định 
  – Doctors có thể tự thực hiện hành động -> Câu chủ động
  – Câu chủ động của thì HTHT , dấu hiệu : yet
  – Cấu trúc : S + has/have + not + Vpp + O 
  – find -> found -> found (v) : tìm 
  – Giải đáp A -> Không hợp nghĩa
  – Giải đáp B -> found thuộc thì Quá Khứ Đơn
  – Giải đáp D -> Doctors thuộc số nhiều nên không thể chia hasn’t
  16 A
  – Câu hỏi đuôi (Tag Questions)
  – Mệnh đề chính thể khẳng định thì phần đuôi thể phủ định 
  – Nobody mang nghĩa phủ định nên phần đuôi thể khẳng định 
  – Giải đáp B -> Sai cấu trúc
  – Giải đáp C và D -> Chia sai thì (Giải đáp D chia sai cấu trúc)
  17 B 
  – Cần 1 trạng từ đứng sau động từ để bổ nghĩa
  – S + V(s/es) + O 
  – carefully (adv) : một cách cẩn thận
  – Giải đáp A -> careful (adj) : cẩn thận 
  – Giải đáp C -> carelessly (adv) : một cách bất cẩn 
  – Giải đáp D -> careness (n) : sự cẩn thận 
  18 C
  – Jean cloth không thể tự thực hiện hành động -> Câu bị động
  – Câu bị động của thì Quá Khứ Đơn , dấu hiệu : in the 19th century 
  – Cấu trúc : S + was/were + Vpp + ( by O ) 
  – make -> made -> made (v) : làm
  – Giải đáp A -> Câu chủ động của thì Quá Khứ Đơn
  – Giải đáp B -> Câu bị động của thì Hiện Tại Đơn
  – Giải đáp D -> Câu chủ động của thì Hiện Tại Đơn 
  19 C
  – suggest + V-ing : đề nghị làm việc gì
  – Thì Quá Khứ Đơn : S + Ved/V2 + O 
  – Sự việc đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ
  20 A
  – Câu tường thuật dạng Wh-?
  – Cấu trúc : S + asked + (sb) + Wh-? + S + V(lùi 1 thì) + …
  – must -> had to (lùi thì)
  – Các đáp án còn lại chưa lùi thì -> Loại 
  21 was -> is
  – Áp dụng cấu trúc “It is important that + S + (should) + V nguyên + O 
  – Ngoài ra có thể dùng cấu trúc It is important to do sth : quan trọng để làm việc gì
  22 tallest -> the tallest
  – So sánh nhất đối với tính từ ngắn
  – Cấu trúc : S + be + the + tính từ ngắn thêm est + (N) + cụm từ chỉ nơi chốn
  23 doesn’t -> don’t
  – Xét chủ ngữ phía trước “people” nên chia don’t 
  – S + don’t/doesn’t + V nguyên + O 
  – who thay thế cho danh từ chỉ người , làm chủ từ trong câu
  24 were -> was
  – The whole building không tự thực hiện hành động được -> Câu bị động
  – Câu bị động của thì Quá Khứ Đơn
  – Cấu trúc : S + was/were + Vpp + ( by O ) 
  – The whole building thuộc số ít -> chia was
  – S + be + such + (a/an) + adj + N + that + clause : quá … đến nỗi mà …
  25 ban -> banning
  – suggest + V-ing : đề nghị làm gì
  – Thì Quá Khứ Đơn : S + Ved/V2 + O 
  – ban (v) : cấm 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới