15…………energy is much safer than nuclear power A.Sun B.Sunny C.Sun’s D.Solar 19.She can’t go to the party because she

15…………energy is much safer than nuclear power
A.Sun
B.Sunny
C.Sun’s
D.Solar
19.She can’t go to the party because she will have to……..her little sister
A.look up
B.look after
C.look for
D.look at
21.Tom: “Why don’t we go to paris for the vacation?”
John:”…………”
A.That’s a good idea
B.I’m glad
C.That’s very kind of you
D.No.Thanhk

2 bình luận về “15…………energy is much safer than nuclear power A.Sun B.Sunny C.Sun’s D.Solar 19.She can’t go to the party because she”

 1. 15, Giải đáp D
  * Ta có cụm từ : solar energy: năng lượng mặt trời.
  * Much sử dụng trong câu dùng để nhấn mạnh cho tính từ “safer”
  * Tạm dịch : năng lượng mặt trời an toàn hơn rất nhiều so với năng lượng hạt nhân.
  19, Giải đáp: B
  * Ta có: look after sb : chăm sóc ai đó 
  * Sau have to + V- nguyên
  Tạm dịch : cô ấy không thể đến bữa tiệc vì cô ấy sẽ phải chăm sóc em gái cô ấy.
  21, Giải đáp A
  * Why don’t we ….. Đây là câu gợi ý làm gì đó , để đáp lại câu gợi ý dùng ” that’s a good idea” : đó là ý kiến hay đấy… để chấp nhận lời gợi ý.

  Trả lời
 2. 15, D
  – Cụm: Solar energy: năng lượng mặt trời
  19, B
  – Look after somebody: trông ai; còn lại
  look up: tra (từ điển)
  look for: tìm kiếm (đồ)
  look at: nhìn vào
  21, A
   – Tom đưa ra một lời gợi ý theo cấu trúc: Why don’t we + Vinf + O?
  – John đánh giá lời gợi ý đó;
  – Dịch: “Tại sao chúng ta ko đi paris cho kì nghỉ nhỉ?” “Ý hay đó”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới