1c cuối ạ They …………………… the artificial flowers of silk now? A. are………. makeing B. are……… making C

1c cuối ạ
They …………………… the artificial flowers of silk now?
A. are………. makeing
B. are……… making
C. is……….. making
D. is ……….. making

2 bình luận về “1c cuối ạ They …………………… the artificial flowers of silk now? A. are………. makeing B. are……… making C”

 1. text{ Giải đáp :B
  _ Giải thích
  DHNB : now => Ta chia theo HTTD
  Vì ở cuối có dấu ? nên ta chia theo thể Nghi vấn
  text{ Công thức : (?) Be+S+V_ing
  They + are
  Make -> Động từ tận cùng là e, ta bỏ e thêm ing

  Trả lời
 2. Are they .making….. the artificial flowers of silk now?
  Vì câu trên là câu hỏi nên ta mượn “be” đứng đầu 
  Trong trường hợp này they là số nhiều nên chia be-> are
  Ta chuyển: make->making (vì now là dấu hiệu thì hiện tại tiếp diễn)
  Công thức: Is/am/are+S+V-ing+….
                    

  Trả lời

Viết một bình luận