2. a. equipment b. equipment c. equipment d. Equipment 5. a. representative b. Represe

2. a. equipment b. equipment c. equipment d. Equipment
5. a. representative b. Representative c. representative d. Representative
6. a. documentary b. documentary c. documentary d. documentary
10. a. impossible b. impossible c. impossible d. impossible
Hãy chọn cách đánh trọng âm đúng và giải thích

1 bình luận về “2. a. equipment b. equipment c. equipment d. Equipment 5. a. representative b. Represe”

Viết một bình luận