`2.` Today / young generation / still / fond / wear / jeans. ___________________________________________________________ `3.`

`2.` Today / young generation / still / fond / wear / jeans.
___________________________________________________________
`3.` More / more / people / begin / wear / jeans / beacause / become / cheaper.
___________________________________________________________________________________
*Cho tớ xin công thức với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới