26. – "What's your new address?" – " " A. It's the old one. B. Go straight on. C. Flat 42B, 225 A

26. – "What's your new address?"
– " "
A. It's the old one. B. Go straight on.
C. Flat 42B, 225 Addison Road. D. What do you want to know?

1 bình luận về “26. – "What's your new address?" – " " A. It's the old one. B. Go straight on. C. Flat 42B, 225 A”

 1. $\Longrightarrow$   Chọn câu  $C$
  Giải thích :
  $\Longrightarrow$   Câu  $C$ là câu thỏa mãn câu hỏi.
  Dịch các đáp án khác :
  $-$   Địa điểm ở chỗ cũ ( Câu hỏi hỏi địa điểm mới )
  $-$   Đi thẳng ( Không liên quan )
  $-$   Bạn muốn biết gì ? ( Câu hỏi muốn biết địa chỉ mới )
  ____________________________________________________
  $#Bear$

  Trả lời

Viết một bình luận