3. The man _______ she wanted to see her parents. A. which B. where C. whom D. who

3. The man _______ she wanted to see her parents.
A. which
B. where
C. whom
D. who

2 bình luận về “3. The man _______ she wanted to see her parents. A. which B. where C. whom D. who”

 1. 3.C&D
  ->who: được dùng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ thay thé cho danh từ chỉ người.
  -> whom: có thể làm tân ngữ thay thế cho danh từ chỉ người, nhưng whom thì thường dùng trong lối văn trang trọng.
  -> thì QKĐ: (+) S + Ved/V2

  Trả lời
 2. Giải đáp : C
  – ”The man” là chủ ngữ người được nhắc đến → Dùng ”whom” .
  ⇒ ”Whom” là mệnh đề quan hệ chỉ người được nhắc đến câu sau .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận