3.The teacher keeps a record of every students __________ . (attend)

3.The teacher keeps a record of every students __________ . (attend)

2 bình luận về “3.The teacher keeps a record of every students __________ . (attend)”

 1. The teacher keeps a record of every student’s___________. (attend)
  ⇒Giáo viên giữ hồ sơ về ________ của mỗi học sinh. (tham gia)
  Nên chỗ trống là một danh từ.
  Vậy attend chuyển sang dạng danh từ thành attendance.
  ⇒ Chỗ trống là attendance ( sự tham dự .
  *Giải đáp :
  The teacher keeps a record of every student’s attendance.
  →Dịch : Giáo viên giữ một bản ghi về sự tham dự của mỗi học sinh.

  Trả lời

Viết một bình luận