34. Practicing speaking English every day, or you cannot improve your English. A. If you dont practice speaking English every

34. Practicing speaking English every day, or you cannot improve your English.
A. If you dont practice speaking English every day, you can improve your English.
B. If you practice speaking English every day, you cannot improve your English.
C. If you dont practice speaking English every day, you cannot improve your English.
D. If you dont practice speaking English every day, you will improve your English.

2 bình luận về “34. Practicing speaking English every day, or you cannot improve your English. A. If you dont practice speaking English every”

 1. $\Longrightarrow$ $\text{C}$
  $\rightarrow$ ĐK1 : If + S + V(s/es) + O, S + Will/Can,.. + V
  $\rightarrow$ Practice + Ving : Luyện tập làm gì đó
  $\rightarrow$ Can + V : Có thể làm gì đó
  $\rightarrow$ Nếu bạn không luyện nói tiếng Anh hàng ngày, bạn không thể cải thiện trình độ tiếng Anh của mình.

  Trả lời

Viết một bình luận