34. Their wedding will be held in a lovely church. => The church.. 35. My father used to play football when he was young. =>

34. Their wedding will be held in a lovely church.
=> The church..
35. My father used to play football when he was young.
=> My father doesn’t..
36. Jane gave me a present on my last birthday.
=> I was

2 bình luận về “34. Their wedding will be held in a lovely church. => The church.. 35. My father used to play football when he was young. =>”

 1. Giải đáp: 
  34. The church where their wedding will be held is lovely
  35. My father doesn’t play football anymore
  36. I was given a present by Jane
  Giải thích: 
  34. < Mệnh đề quan hệ > tự tìm hiểu i nhaa <33
  35. < used to > thường xảy ra trong quá khứ không còn xuất hiện ở hiện tại 
  36. < Câu bị động > Câu bị động của quá khứ đơn : S + was / were + Vpp + ( by + O )
  Kiến thức trọng tâm của bài:
  – Mệnh đề quan hệ 
  – used to 
  – Câu bị động

  Trả lời
 2. color[violet][Answer :]
  34. The church where their wedding will be held is lovely
  35. My father doesn’t play football anymore.
  36. I was given a present on my last birthday by Jane
  Explan :
  34. The + N + relative clause ( mệnh đề quan hệ ) + V
  35.  S + used to + V + O
  = S + don’t / doesn’t + V + ….. + any more / any longer.
  36. – Bị động thì quá khứ đơn 
  @ Cấu trúc câu bị động thì quá khứ đơn :
  -> ( + ) S + Vp1 + O => O + was/ were + Vp2…. (by S)

  $chucbanhoctot$
  color{cyan}{#anhngocha2007}
   

  Trả lời

Viết một bình luận