39. The bus left at 9 oclock and we arrived just after that. (when) A. When we arrived, the bus left. B. When we arrived, the

39. The bus left at 9 oclock and we arrived just after that. (when)
A. When we arrived, the bus left.
B. When we arrived, the bus has left.
C. When we arrived, the bus leaves.
D. When we arrive, the bus left.

2 bình luận về “39. The bus left at 9 oclock and we arrived just after that. (when) A. When we arrived, the bus left. B. When we arrived, the”

 1. => Không có đáp án đúng
  – Câu ở quá khứ, cả 2 mệnh đề diễn tả 2 hành động trước và sau nhau trong quá khứ -> QKHT hành
  động nào diễn ra trước chia QKHT, sau chia QKĐ
  – Cấu trúc: When + S + Ved/Vc2, S + had + Vpp
  -> câu lại không có đáp án phù hợp
  -> Giải đáp đúng: When we arrived, the bus had left 

  Trả lời

Viết một bình luận