`4.` ao dai / traditional / dress / Vietnamese women. _______________________________________________________ `5.` Many / wom

`4.` ao dai / traditional / dress / Vietnamese women.
_______________________________________________________
`5.` Many / women / today / prefer / wear / modern clothing / work.
_______________________________________________________________________
*Cho tớ xin công thức với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới