41. Having a trip abroad is very difficult for us. It _________________________________________________________________

41. Having a trip abroad is very difficult for us.
It _________________________________________________________________

2 bình luận về “41. Having a trip abroad is very difficult for us. It _________________________________________________________________”

  1. $\Longrightarrow$ It is very difficult for us to have a trip abroad.
    $\rightarrow$ It is + adj + (for sb) + to V .
    $\rightarrow$ Nó rất khó đối với chúng tôi để có một chuyến đi chơi ở nước ngoài. 

    Trả lời

Viết một bình luận