45. If you are …., you might hurt someones feeling. (sense)

45. If you are …., you might hurt someones feeling. (sense)

1 bình luận về “45. If you are …., you might hurt someones feeling. (sense)”

 1. 45. If you are …., you might hurt someones feeling. (sense)
  -> Insensitive(a): Vô cảm
  – Cấu trúc: S+ tobe+ adj (Tính từ)
  -> Cấu trúc might: S+ might+ V-inf
  – Hurt sb feeling: Làm tổn thương cảm xúc ai đó
  @Meiii

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới