58.The weather/ so/ cold/ we/ not go / school –> 59. Nam/ learn / English/ since he / be/ four years old. –> 60. She/ sugg

58.The weather/ so/ cold/ we/ not go / school
–>
59. Nam/ learn / English/ since he / be/ four years old.
–>
60. She/ suggest/ go/ Huong pagoda/ this weekend.
–>

1 bình luận về “58.The weather/ so/ cold/ we/ not go / school –> 59. Nam/ learn / English/ since he / be/ four years old. –> 60. She/ sugg”

 1. 58. The weather is so cold that we don’t go to school
  tobe + so + Adj + that + mệnh đề : quá … nên …
  59. Nam has learnt English since he was four years old
  since + mệnh đề qkđ là biểu hiện cho thì HTHT ở trước
  60. She suggest going Huong pagoda this weekend
  suggest + V_ing
  #Notbuff
  ________________________________________________________
  Còn thiếu gì thì nhắc mình 
  Có gì thì hỏi ở dưới ạ

  Trả lời

Viết một bình luận