`6.` He hasn’t gone back to his village since 1989 `->` He last went . . . . . . . . . . `7.` Spending the weekend in the cou

`6.` He hasn’t gone back to his village since 1989
`->` He last went . . . . . . . . . .
`7.` Spending the weekend in the countryside is very exciting.
`->` It is very . . . . . . . . . .
*Cho tớ xin công thức luôn với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới