6. I need to _______ my English to get a good job. A. improve B. attend C. take D. give

6. I need to _______ my English to get a good job.
A. improve B. attend C. take D. give

2 bình luận về “6. I need to _______ my English to get a good job. A. improve B. attend C. take D. give”

 1. Giải đáp: A
  – improve (V): cải thiện
  – Muốn có 1 công việc, phải có 1 trình độ hiểu biết về tiếng Anh nhất định
  -> Sự thật hiển nhiên

  Trả lời
 2.  I need to _______ my English to get a good job.
  A. improve    
  B. attend  
  C. take  
  D. give
  — Improve : cải thiện.
  => Tôi cần cải thiện tiếng Anh để có được một công việc tốt.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới