6. Nobody went to the party, _________? A. does he B. do they C. didnt they D. did they 7. My father is______ engi

6. Nobody went to the party, _________?
A. does he B. do they C. didnt they D. did they
7. My father is______ engineer in this factory.
A. a B. an C. the D. no article
8. _________Friday morning, there is a meeting between 11am and 1 pm.
A. In B. For C. On D. At
9. I suggest________some money for poor children.
A. raise B. to raise C. raised D. raising
10. He________his grandparents every Sunday.
A. has visited B. visits C. is visiting D. was visiting
11. We________already________Huong Pagoda.
A. wereseeing B. haveseen C. areseeing D. willsee
12. If the weather________worse, we wont go to the beach.
A. gets B. will get C. got D. would get
13. My sister is very________of spiders.
A. terror B. terrify C. terrified D. terrifying

2 bình luận về “6. Nobody went to the party, _________? A. does he B. do they C. didnt they D. did they 7. My father is______ engi”

 1. Câu 6 chọn D  did they: Có phải họ đã ?
  – Cách thành lập câu hỏi đuôi bằng cách sử dụng từ ngữ rút gọn.
  – Loại A vì không hợp ngữ cảnh.
  – Loại B vì trong ngữ cảnh là người ta hỏi không ai đi dự tiệc mà nói ai làm là sai vì ngữ cảnh không phải là hoạt động của một ai đó nên loại B
  – Loại C vì không đúng ngữ cảnh nên loại C
  Dịch: Không có ai đi dự tiệc,có phải họ đã?
  Câu 7 chọn B an: một
  – a/an + N : chỉ số lượng một cái gì đó
  – Loại A vì không đúng ngữ cảnh  nên loại A
  – Loại C vì không hợp ngữ cảnh nên loại C
  – Loại D vì không đúng ngữ cảnh nên lọai D
  Dịch: Cha tôi là một kỹ sư trong nhà máy này.
  Câu 8 chọn C
  – on + ngày + một buổi trong ngày
  – giờ + at
  – Loại A vì không hợp ngữ cảnh nên loại A
  – Loại B vì trong ngữ cảnh không liên quan gì đến thời gian nên loại B.
  Dịch: Vào sáng thứ Sáu, có một cuộc họp từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều.
  Câu 9 chọn D
  –  suggest + V_ing : gợi ý một ai làm một việc gì đó.
  – Loại A,B, C vì không hợp ngữ cảnh
  Dịch: Tôi đề nghị quyên góp một số tiền cho trẻ em nghèo.
  Câu 10 chọn B
  Câu 11 chọn B
  Câu 12 chọn A
  Câu 13 chọn  C
  – Adj -ed dùng để miêu tả cảm xúc của một người nào đó bị tác động.
  Chúc bạn học tốt
  azotammm

  Trả lời
 2. 6, D
   Cách thành lập câu hỏi đuôi ( chủ ngữ ở dạng rút gọn):
  + Nếu mệnh đề trước dùng V thường thì câu hỏi đuôi dùng tđt thường của chính thì đó
  + Nếu mệnh đề trước dùng tobe thì dùng lại chính tobe/ đtkt thì dùng lại chính đtkt
  +  Nếu mệnh đề trước có not thì câu hỏi đuôi không có not và ngược lại.
  -Khi chủ ngữ là everyone,no one, any body , nobody,… ->  Viết lại với chủ ngữ : They
  – Not = no/hardly/ scarely/ seldom/ barely/ little/few/never  -> Vế câu hỏi chia ở dạng khẳng định
  7, B
  – a/an + N số ít : chỉ số lượng một
  – an + những từ bắt đầu bằng u,e,o,a,i.
  8, C
  – on+ thứ + buổi trong ngày.
  – giờ + at
  – tháng, năm +in
  9, D
  – Cấu trúc :
  + suggest + V-ing : gợi ý làm gì
  + S + suggest +S should + V
  10,B
  – DHNB : every Sunday. -> chia THTĐ
  – Cấu trúc dạng khẳng định THTĐ : S + Vs,es/V
  – He + Vs,es
  11, B
  – DHNB : already -> chia THTHT
  12, A
  – Câu if 1 : If + S + Vhtđ, S + will/can + V
  13, C
  – tobe + Adj
  – Adj-ed miêu tả cảm xúc con người.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới