61. Could you ..me a favor? a. do b. give c. get d. make

61. Could you ..me a favor?
a. do b. give c. get d. make

2 bình luận về “61. Could you ..me a favor? a. do b. give c. get d. make”

 1. Could you do me a favor? (hỏi, nhờ vả ai đó việc gì)
  (dịch: bạn có thể giúp tôi một việc được không? )
  ⇒ a. do

  Trả lời
 2. 61. Could you ..me a favor?
  a. do b. give c. get d. make
  +) Do Someone a favor : Giúp ai đó
  +) CT : Could + S + V-pair … ?
  +) Tạm dịch : Bạn có thể giúp tôi một việc được không?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới