7:My uncle and aunt have got two daughters, __________ of whom is married. A. all B. none C. both D. neither Tại sao câu này

7:My uncle and aunt have got two daughters, __________ of whom is married.
A. all B. none C. both D. neither
Tại sao câu này a,b,c lại ko được vậy

1 bình luận về “7:My uncle and aunt have got two daughters, __________ of whom is married. A. all B. none C. both D. neither Tại sao câu này”

  1. Two daughter chỉ có hai người con gái nên loại A vì all phải có từ 3 người trở lên. Tiếp theo ta loại none vì none cũng cần 3 người trở lên. Tiếp theo loại C. Vì both of đi với động từ số nhiều, mà is đang ở dạng số ít nên loại C. Chỉ còn B (neither of có thể đi với động từ số ít và số nhiều)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới