7. The traffic was heavy, but Ba went to school on time Although ________________________________________

7. The traffic was heavy, but Ba went to school on time
Although ________________________________________

2 bình luận về “7. The traffic was heavy, but Ba went to school on time Although ________________________________________”

 1. 7. The traffic was heavy, but Ba went to school on time
  -> Although the traffic was heavy ,Ba went to school on time
  ———————————————————
  – S + V + but(nhưng )  + câu 2 : ngăn cách giữa hai mệnh đề tương phản (thường đứng giữa
  câu ) 
  – Although + Câu 1 , câu 2 : mặc dù 
  – Vì vế sau có “but” -> vế sau  có “although” 
  $\text{NOTE}$ : Although và But không bao giờ đứng trong cùng 1 câu 
  TRANS: Giao thông đông đúc, nhưng Ba đã đi học đúng giờ
  -> Dù tắc đường nhưng Ba vẫn đi học đúng giờ

  Trả lời
 2. $\Longrightarrow$ In spite of the heavy traffic, Ba went to school on time.
  $\rightarrow$ In spite of + O/Ving, clause : Mặc dù
  $\rightarrow$ QKT : S + Ved + O.
  $\rightarrow$ Mặc dù giao thông đông đúc, Ba vẫn đến trường đúng giờ.

  Trả lời

Viết một bình luận