8. My mother is old. However, she still works hard. Though ________________________________ /Despite _______________________

8. My mother is old. However, she still works hard.
Though ________________________________ /Despite ___________________________________________

2 bình luận về “8. My mother is old. However, she still works hard. Though ________________________________ /Despite _______________________”

 1. $\Rightarrow$ Though my mother is old, she still works hard.
  $\Rightarrow$ Despite being old, she still works hard.
  —————————————-
  $\rightarrow$ Though/Although + clause, clause : Mặc dù….nhưng….
  $\rightarrow$ Despite/In spite of + Ving/O, clause : Mặc dù….nhưng……

  Trả lời
 2. ⇒ Though my mother is old, she still works hard
  ⇒ Despite being old, my mother still works hard
  *Cấu trúc:
  → Although/though/even though + S + V, S + V
  → Despite/in spite of + N/Ving, S + V
  → Cả 2 cấu trúc trên đều mang nghĩa “mặc dù … nhưng …”

  Trả lời

Viết một bình luận