8.Were going to change our suppliers as they have become very __________ in the last year. (rely)

8.Were going to change our suppliers as they have become very __________ in the last year. (rely)

2 bình luận về “8.Were going to change our suppliers as they have become very __________ in the last year. (rely)”

 1. Giải đáp : unreliable
  – rely : tin tưởng (V)
  – unreliable : không đáng tin cậy (adj)
  – Sau ”very” cần tính từ .
  – Dịch : Chúng tôi đang cố gắng thay đổi các nhà cung cấp bởi vì họ đã trở nên không đáng tin cậy vào năm ngoái .
  #fromthunderwtithlove

  Trả lời

Viết một bình luận