84. Im looking for a ……………………………….gift for an old lady. (SUIT)

84. Im looking for a ……………………………….gift for an old lady. (SUIT)

2 bình luận về “84. Im looking for a ……………………………….gift for an old lady. (SUIT)”

 1. 84.suitable
  -> tính từ đi kèm với danh từ tạo thành một cụm danh từ
  -> suitable (adj) : thích hợp
  -> Dịch : Tôi đang tìm kiếm một món quà thích hợp cho một bà già/quý bà. 
  @reveholic08 

  Trả lời

Viết một bình luận