A affect B destroy C describe D prevent phat am

A affect
B destroy
C describe
D prevent
phat am

2 bình luận về “A affect B destroy C describe D prevent phat am”

 1. Giải đáp : A Affect phát âm /e/ , 3 từ còn lại phát âm /ɪ/ ( gạch chân e)
  – Affect :  /əˈfekt/ 
  – Destroy :  /dɪˈstrɔɪ/ 
  describe : /dɪˈskraɪb/
  – prevent :  /prɪˈvent/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới