A. campus B. publish C. adult D. club “u” nào phát âm khác với các từ còn lại giải thích vì sao giúp mình nữa nhe ^_^

A. campus
B. publish
C. adult
D. club
“u” nào phát âm khác với các từ còn lại
giải thích vì sao giúp mình nữa nhe ^_^

2 bình luận về “A. campus B. publish C. adult D. club “u” nào phát âm khác với các từ còn lại giải thích vì sao giúp mình nữa nhe ^_^”

 1. A. campus B. publish C. adult D. club
  -> Giải đáp đúng là A
  ->Ta có 4 âm như sau:
  -> Campus:/ˈkæm.pəs/
  -> Publish:/ˈpʌb.lɪʃ/
  -> Adult:/ˈæd.ʌlt/
  -> Club:/klʌb/
  -> Chọn A vì có âm là /ə/,còn lại là âm /ʌ/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới