A.exotic B.erode C.checkout D.decision

A.exotic B.erode C.checkout D.decision

2 bình luận về “A.exotic B.erode C.checkout D.decision”

 1. $#Hy$
  A. exotic /ɪɡˈzɒt.ɪk/
  B. erode /ɪˈrəʊd/
  C. checkout /ˈtʃek.aʊt/
  D. decision //dɪˈsɪʒ.ən/ 
  => C (đọc là âm e những từ khác âm i )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới