a good bed / We can buy / but we cannot buy / with money, / a good sleep / . /

a good bed / We can buy / but we cannot buy / with money, / a good sleep / . /

2 bình luận về “a good bed / We can buy / but we cannot buy / with money, / a good sleep / . /”

 1. -tham khảo !
  Answer : We can buy a good bed with money but we can not buy a good sleep
  – Dich : Chúng ta có thể bỏ tiền ra để mua một chiếc giường tốt nhưng không thể mua được một giấc ngủ ngon
  – S + can + V_0 + … : có thể
  – “But” là liên từ dùng để nối 2 mệnh đề có trái ngược trạng thái lại với nhau
  –  S + V + … but + S + V + …. : …. nhưng…..
  $\text{@ TheFallen}$

  Trả lời
 2. a good bed / We can buy / but we cannot buy / with money, / a good sleep / . /
  ⇒ We can buy a good bed with money, but we cannot buy a good sleep.
  Giải thích: 
  – Cấu trúc:  S + can + Vinf + O, conj + S + can + not + Vinf + O
  – Dịch: Có tiền thì chúng ta có thể mua được một chiếc giường tốt, nhưng không thể mua được một giấc ngủ ngon.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới