A students academic performance at school increases his/her chance of (enter) ____________ university.

A students academic performance at school increases his/her chance of (enter) ____________ university.

1 bình luận về “A students academic performance at school increases his/her chance of (enter) ____________ university.”

 1. Answer: A student’s academic performance at school increases his/her chance of entering university.
  ———-
  ** Động từ enter đứng giới từ of phải chuyển nó thành dạng gerund -> entering
  ** Có một lỗi ở chỗ A students (A student không thể thêm s vì không phải dạng số nhiều) nên mình chuyển thành A student’s
  ** Chance of entering + swh: Cơ hội tham gia/vào nơi nào đó.
  $\boxed{\color{yellow}{\text{#HoangMinhng}}}$
  ** Không hiểu hoặc cần thêm thông tin hay bản dịch thì nói mình nhé :3

  Trả lời

Viết một bình luận