after my brother had trained to be a teacher, he taught in a local school in this area (before) `->` my brother had trained

after my brother had trained to be a teacher, he taught in a local school in this area (before)
`->` my brother had trained to be a teacher _______________________ local school in this area

2 bình luận về “after my brother had trained to be a teacher, he taught in a local school in this area (before) `->` my brother had trained”

 1. $\longrightarrow$ My brother had trained to be a teacher before he taught in a local school in this area. 
  $\rightarrow$ QKHT + before + QKT.
  $\rightarrow$ QKHT : S + Had + P2.
  $\rightarrow$ QKT : S + Ved + O.
  $\rightarrow$ Teach – Taught – Taught

  Trả lời
 2. My brother had trained to be a teacher before he taught in a local school in this area.
  __________________________________________________________
  Nói về sự việc này diễn ra trước/sau sự việc kia trong quá khứ chia thì quá khứ hoàn thành. Sự việc nào xảy ra trước chia thì quá khứ hoàn thành, sự việc nào xảy ra sau chia thì quá khứ đơn.
  Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành: S+had+V3/Ved+…
  Cấu trúc thì quá khứ đơn: S+V2/Ved+…
  Sau “before” dùng thì quá khứ đơn; sau “after” dùng thì quá khứ hoàn thành
  Khi chuyển từ câu có “after” sang câu có “before”, ta chỉ cần bỏ từ “after” và thêm before ở mệnh đề còn lại

  Trả lời

Viết một bình luận