After the theft of his car, he put in an insurance …….. for $ 3.000 A. account B. invoice C. assessment D. claim giải thí

After the theft of his car, he put in an insurance …….. for $ 3.000
A. account
B. invoice
C. assessment
D. claim
giải thích rõ ràng

1 bình luận về “After the theft of his car, he put in an insurance …….. for $ 3.000 A. account B. invoice C. assessment D. claim giải thí”

  1. Giải đáp: D
    Giải thích:
    insurance claim: yêu cầu bồi thường bảo hiểm
    => sau khi xe của anh ấy bị trộm, anh ấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm $3000

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới