Alfred ________ (teach) English at the University of Wales for five years before he was sent to Rome.

Alfred ________ (teach) English at the University of Wales for five years before he was sent to
Rome.

2 bình luận về “Alfred ________ (teach) English at the University of Wales for five years before he was sent to Rome.”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$ $bước$ $giải$:
  => Had taught
  -> Cấu trúc before ở quá khứ dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ. Nếu trước before là mệnh đề ở thì quá khứ hoàn thành thì mệnh đề sau before sẽ ở dạng quá khứ đơn.
  -> Công thức quá khứ hoàn thành dạng khẳng định:  S + had + Vpll……
  $T$ạm dịch: Alfred đã dạy tiếng Anh tại Đại học Wales trong 5 năm trước khi được gửi đến Rome.

  Trả lời
 2. had tought vì quá khứ hoàn thành diễn tả một hoạt động đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ [ ở đây Alfred đã dạy t.anh ở trường đại học xứ wales trước khi bị chuyển tới rome]

  Trả lời

Viết một bình luận