Be careful or you will fall over the rock. =>Unless you…………………………..

Be careful or you will fall over the rock.
=>Unless you…………………………..

2 bình luận về “Be careful or you will fall over the rock. =>Unless you…………………………..”

 1. -> Unless you are careful, you will fall over the rock.
  _________________________________________________________
  – If + S + V, S + model verb + V.
  – Unless = If not.
  – Có “or” -> dùng don’t/doesn’t nhưng vì có unless (nếu không) ->không cần dùng.
  – Dịch : Nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ bị ngã trên tảng đá.

  Trả lời
 2. $\text{Answer:}$ Unless you are careful, you will fall over the rock
  – Câu điều kiện loại I: 
  -> If + S + (not) + V(htđ), S + will + Vo
  – Unless = If … not
  -> Sau Unless mệnh đề không có not.
  color[gold][#ANGELRED]

  Trả lời

Viết một bình luận