before Mr. Hung became an astronaut, he had been trained a lot of courses `->` after

before Mr. Hung became an astronaut, he had been trained a lot of courses
`->` after

2 bình luận về “before Mr. Hung became an astronaut, he had been trained a lot of courses `->` after”

 1. Đề: before Mr. Hung became an astronaut, he had been trained a lot of courses
  (Trước khi trở thành phi hành gia, Hùng đã trải qua nhiều khóa đào tạo)
  -> After mr Hung had been trained a lot of courses, he became an astronut..
  ( Sau khi ông Hùng được đào tạo rất nhiều khóa học, ông đã trở thành một nhà du hành vũ trụ.)
  Sau after sử dụng quá khứ hoàn thành, quá khứ đơn.
  @Hongphucnguyen

  Trả lời
 2. -> After Mr. Hung had been trained a lot of courses, he became an astronaut.
  – Sử dụng before chỉ một hành động thứ nhất xáy ra sau hành động thứ hai.
  Còn after thì ngược lại, dùng khi muốn chỉ hđ diễn ra trước hđ khác
  – Before + QKĐ, QKHT = After + QKHT, QKĐ

  Trả lời

Viết một bình luận