Ben a lot in his job but now, since his promotion, he doesnt. a. used travel b. used to travel c. used to traveling d. is use

Ben a lot in his job but now, since his promotion, he doesnt.
a. used travel b. used to travel c. used to traveling d. is used to traveling

2 bình luận về “Ben a lot in his job but now, since his promotion, he doesnt. a. used travel b. used to travel c. used to traveling d. is use”

 1. Câu trả lời là:
  B. used to travel
  => Cấu trúc với used to nghĩa là: từng, đã từng
  => Cấu trúc khẳng định: S+ used to+ V( nguyên)
  => Nghĩa: Ben đã từng đi du lịch rất nhiều trong công việc của mình nhưng bây giờ, kể từ khi thăng chức, anh ấy không đi nữa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới