cast (đúc) craft team-building embroidered lacquerware layers mould (đổ khuôn) sculptures 1.A conical hat often has three __

cast (đúc)
craft
team-building
embroidered
lacquerware
layers
mould (đổ khuôn)
sculptures
1.A conical hat often has three ________.
2. I will show you how to ________ pots out of clay.
3. Its quite difficult to _________ a statue.
4. He decided to learn _________ to earn more money.
5. Hes sociable. He likes ____________ activities.
6. I have a pillow with my name embroidered on it.
7. He lives on selling ___________ of animals and figures.
8. She has a large collection of Japanese ____________.

1 bình luận về “cast (đúc) craft team-building embroidered lacquerware layers mould (đổ khuôn) sculptures 1.A conical hat often has three __”

 1. 1. Ta thấy có “three” ở đằng trước nên câu trả lời phải danh từ
  -> Chọn Layers
  2. Ta có “To + verb (inf)”: để làm gì đó
  Đối với “pots” thì ta dùng cast
  -> Chọn cast
  3. Ta có “To + verb (inf)”: để làm gì đó
  Đối với statue, thì mold là hợp lí nhất
  -> Chọn mold
  4. crafting
  5. Câu đằng trước giải thích cho câu sau
  -> Chọn team-building
  6. Đối với pillow, thì ta chỉ có thể dùng embroidered
  -> Chọn embroidered
  7. Câu có “of animal and figures”, ý là cũng là một cái gì đó giống mô hình
  -> Chọn sculptures
  8. Ta có “collection”, và còn mỗi lacquerware
  -> Chọn lacquerware
  Chúc bạn đạt kết quả tốt, cũng như tặng mình 5*, cám ơn và cho mình bài hay nhất!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới