Câu I: Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm) 1. A. fe

Câu I: Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm)
1. A. festival B. cultural C. sculpture D. virtual
2. A. garnish B. dip C. slice D. grill
3. A. goes B. washes C. watches D. boxes
4. A. finished B. opened C. looked D. stopped

2 bình luận về “Câu I: Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm) 1. A. fe”

 1. Giải đáp:
  @ChieyewCucCuk
  Câu I: Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm)
  1. A. festival/t/  B. cultural/CH/ C. sculpture/CH/  D. virtual/CH/
  2. A. garnish/i/  B. dip/i/           C. slice/ī/         D. grill/i/
  3. A. goes/z/     B. washes/iz/    C. watche/iz/s   D. boxes/iz/
  4. A. finished/t/  B. opened/d/  C. looked/t/      D. stopped/t/
  #Chúcbạnhọctốt!!!      #Hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới