Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại. A.mood B.food C.smooth D.foot ( gạch chân âm “oo”)

Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại.
A.mood B.food C.smooth D.foot ( gạch chân âm “oo”)Viết một bình luận

Câu hỏi mới