Chuyển lại thành một câu có nghĩa tương đương: His new guitar isnt different from his old one. (LIKE ) -> ……………….

Chuyển lại thành một câu có nghĩa tương đương:
His new guitar isnt different from his old one. (LIKE )
-> …………………………………………………………………

2 bình luận về “Chuyển lại thành một câu có nghĩa tương đương: His new guitar isnt different from his old one. (LIKE ) -> ……………….”

 1. His new guitar isnt different from his old one. (LIKE )
  -> His new guitar is like his old one.
  Công thức của like ( giống như ) .
  – S + tobe/V + like + ADJ/N 
  –  Khi là giới từ, like sẽ luôn có danh từ theo sau và phản nghĩa của nó là unlike
  @thonglevan2100

  Trả lời

Viết một bình luận